U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Het klimaat van de school

Het klimaat van de school

Het klimaat van SO de Watertoren is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. De doelgroep waar het onderwijs zich op richt, kan worden getypeerd als een groep leerlingen die door hun beperkte leermogelijkheden en de daaruit voortkomende kwetsbaarheid is aangewezen op een zeer veilig en beschermend klimaat, waarbij de interactie tussen leerkracht en leerling een essentiële rol speelt. 
Een open en eerlijke samenwerking tussen bestuur, schoolleiding en team is voorwaarde voor een gezond schoolklimaat. 
Alle teamleden moeten het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Om taken goed en met voldoening te kunnen uitvoeren, is het van belang dat teamleden goed voor hun taken worden toegerust. Hiertoe is een breed gedragen taak- en scholingsbeleid van belang. De teamleden hanteren een professionele houding naar leerlingen en ouders.

Iedere leerling maakt deel uit van de school als geheel. Dit betekent dat ieder teamlid zorg draagt voor het welzijn van iedere leerling. Dit betekent in de praktijk dat ieder teamlid een kind moet aanspreken als deze zich niet aan de regels van de school houdt. Dit vereist groep overstijgend handelen. Door de gehanteerde regels en afspraken in de school, wordt getracht een veilig en voorspelbaar klimaat te bieden aan de leerlingen, waarin leerlingen zich voldoende competent voelen en een positief gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. 
Binnen de klassensituatie staan veiligheid en geborgenheid centraal. Dit vertaalt zich in klassenmanagement, waarbij gedifferentieerd wordt naar de hulpvraag van de leerlingen. Om veiligheid en geborgenheid te ervaren, is het belangrijk dat het kind het overzicht kan bewaren, niet overprikkeld of overvraagd wordt en weet wat er van hem wordt verwacht. Er wordt “duidelijkheid en voorspelbaarheid” op maat geboden.

In de school staat de hulpvraag van de leerling centraal en daarbij het kunnen functioneren in een groep. De hulpvraag van de individuele leerling wordt goed in kaart gebracht. Dit maakt een multidisciplinaire samenwerking belangrijk.