U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Het onderwijs / Individuele leerroutes

Individuele leerroutes

SO de Watertoren werkt met de zml-leerlijnen, ontwikkeld door het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED). De leerlijnen geven aan wat de hoofddoelen zijn per vakgebied en niveau inclusief alle stappen om dit kerndoel te bereiken. Hierdoor is het voor de leerkracht mogelijk een groepsplan te formuleren waaruit een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voortvloeit. Middels het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys wordt vastgelegd aan welke stappen en doelen per leerling wordt gewerkt en of deze behaald zijn. Naast regelmatig overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van het onderwijs, wordt minimaal twee keer per jaar de ontwikkelingsvoortgang van elke leerling besproken met de ouders.

De navolgende leerlijnen zijn op SO de Watertoren in gebruik:

Mondelinge en schriftelijke taal
Engels
Rekenen
Leren leren
Zelfbeeld en sociaal gedrag
Spelontwikkeling
Beeldende vorming
Wonen en vrije tijd

Daarnaast staan ook de volgende vakken op het rooster:
Gezond en redzaam gedrag
Muziek
Drama
Wereldoriëntatie
Gymnastiek
Zwemmen