U bent hier: Home / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Binnen iedere school worden talloze beslissingen genomen ten aanzien van het beleid door het bevoegd gezag (bestuur, directie), maar dat kan het niet zo maar doen. Het heeft de plicht belangrijke veranderingen voor te leggen aan de medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met het bevoegd gezag en heeft in veel zaken advies- of instemmingsrecht. De raad kan ook zelf initiatieven ontplooien. Dit alles staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Speciaal Onderwijs Brielle maakt deel uit van de onderwijsgroep PRIMO vpr. Schooloverstijgende besluiten worden daarom niet aan alle deelnemende raden afzonderlijk voorgelegd, maar besproken in een overkoepelend orgaan: de (K)GMR. Daarin heeft onze school een permanente zetel.

Werkzaamheden van de MR

Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten. De wettelijke regels voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Maar als het over beleid gaat, heeft de MR een belangrijke stem.

De MR bepaalt niet met welke reken- of taalmethode er wordt gewerkt: dat is een zaak van overleg tussen leraren en directie. Ook het organiseren van een eindfeest bijvoorbeeld is geen taak van de MR, maar van een ouderraad (OR).

Geeft een school extra zorg aan een bepaalde groep leerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel. Allebei punten waarover de MR volop meepraat. Komt de directie met een voorstel over samenwerking met een andere school, een andere overblijfregeling, andere lestijden of een voorstel tot organisatie of nieuwbouw: dat heeft altijd zijn weerslag op wat er in de groep gebeurt. Hierin heeft de MR een stem.

Zitting nemen in de MR

Thuis en op het werk hebben de meeste mensen een duidelijke, vooraf omlijnde rol. U bent ouder, werknemer of baas en u weet aan welke regels u zich heeft te houden. U weet wat er van u wordt verwacht. In de mr gaat het om schoolregels: wat voor regels moeten er zijn en hoe is de uitvoering het beste te regelen? Vindt u het prettig om daar invloed op te hebben, dan is een MR-lidmaatschap voor u het overwegen waard.

Beleidsstukken lezen en ongeveer 6x per jaar vergaderen maken vanzelfsprekend deel uit van het MR-werk.

Wist u dat deze bijeenkomsten openbaar zijn?

 

De huidige samenstelling van de MR

Als u meer wilt weten over het reilen en zeilen van de MR, kunt u altijd contact op nemen met de voorzitter van de raad (0181-415783).

Naam Functie  
Dhr.  G. de Kloe voorzitter ouder (SO)
Mevr. I. Verhulst lid personeelslid (VSO)
Mevr. B. Peters lid personeelslid (VSO)
Mevr. Z. Valk lid personeelslid (SO)
Mevr. J. Dijkgraaf lid ouder (SO)
Mevr. E. Grooten lid ouder (VSO)