U bent hier: Home / Medezeggenschapsraad / Notulen MR

 Notulen MR  vergadering van 25 september 2018

Aanwezig: André, Janine, Esther, Zippora, Gert, Esther, Els.

Afgemeld: Raymond.

Notulen : Els 

1

Opening vergadering door Gert. Helaas hebben 2 Ellen en Patricia zich wegens omstandigheden teruggetrokken als MR lid. We heten Esther welkom als nieuw lid namens de ouders van het VSO. Voor Els de laatste vergadering na 4 jaar, Zippora volgt haar op.

2

Notulen: besproken en goedgekeurd.

3

Mededelingen directie:

Per mail ontvangen de jaarplannen 18-19 voor het SO en het VSO en de concept schoolgids voor het VSO.

We hebben afgesproken om deze thuis door te nemen en commentaar/aanvullingen hierop door te geven aan Gert binnen 1 week. Die zal dit bundelen en doorgeven aan Raymond zodat hij ermee verder kan.

Gemeld wordt alvast dat het stukje over BIF  formulier wel wat duidelijker kan worden uitgelegd.

Het agendapunt Taakbeleid personeel wordt weer doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4

·         Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd. Het opnieuw beoordelen van de statuten en het reglement moet jaarlijks terug  komen op de agenda. In het activiteitenplan opnemen dus.

5

·         Het activiteitenplan wordt blijft gelijk aan vorig jaar. We hebben goede hoop dat de agendapunten dit jaar beter op tijd behandeld ;).

·         Het concept jaarverslag gemaakt door Janine en André ziet er goed uit.

·         Taakverdeling MR:

Voorzitter : Gert, maakt de agenda

Secretaris: Janine, zorgt voor emailadres MR SOB, en communiceert naar de collega’s die de website beheren en zet op sharepoint wat nodig is.

Notulist: Esther

KGMR: als er een plek vrij  komt gaat André.

De jaarlijkse GMR  vergadering moet ook iemand naar toe, er is nog geen datum bekend.

·         Vergaderrooster: de dinsdag komt iedereen het beste uit.

13 november

22 januari

12 maart

14 mei

2 juli

·         Afscheidsetentje/ welkomstetentje op 6 november om 18.00 in de

Smaeck van Brielle

6

Eerste OPR  vergadering is geweest. Dit keer op onze school gehouden.

Er is nogal wat veranderd, een nieuwe directeur/bestuurder en een compleet nieuwe ( onafhankelijke ) Raad van Toezicht. Eerstvolgende vergadering gaan we met de Raad van Toezicht kennis maken. Ook de taakverdeling besproken.

7

Bij de rondvraag komt aan de orde dat ouders de communicatie gebrekkig vinden. Er zou veel meer informatie via mail moeten in plaats van briefjes in tassen tussen alle tekeningen en brooddozen.

 

 

Notulen MR vergadering 22 mei 2018

Aanwezig: Raymond, André, Janine, Gert, Ellen, Els

Afwezig: Trudy, Marjan

Notulen: Els

 

1

Opening vergadering door Gert.

Marjan heeft zich afgemeld als lid van de MR.

Welkom Ellen Janssens als nieuw lid oudergeleding VSO.

Ellen houdt zich bezig met de onveilige verkeerssituatie aan De Rik. Ze heeft gesprekken gehad met gemeente Brielle hierover (samen met Raymond  ). Aanleiding was de aanrijding van een kind door een taxibusje. De parkeergelegenheid voldoet niet. Er is te weinig ruimte voor taxi's en ouders die hun kind steeds vaker zelf brengen en halen. De gemeente heeft inmiddels de parkeerplaats naast die van school ontdaan van de bergen houtsnippers om wat ruimte te maken. Ook wordt gekeken naar een hekje net voorbij de duiker, zodat de leerlingen er veiliger naar toe kunnen lopen.

Voor de toekomst wordt ook onderzocht of er geparkeerd kan worden bij de tafeltennis. Ook gaat er een 30 km zone komen op De Rik.

1e week van juni is een volgend gesprek.

 

2

Notulen 13 maart 2018.

Notulen zijn nog niet up to date op de website. Janine neemt hiervoor contact op met Mandy en Verna.

In notulen ook rekening houden met de nieuwe wet op privacy!

 

3

Mededelingen directie:

·         Ruimteprobleem SO.

De 2 lokalen die ons zijn toegewezen in het gebouw boven kinderopvang Humanitas gaan gebruikt worden door de onderbouw. Dit is in overleg met personeel SO besloten. Er moeten nog wel wat aanpassingen gedaan worden zoals een keukenblok in elk lokaal.

·          Concept schoolgids is nog niet klaar.

·         Concept schoolformatie is over ongeveer 2 weken klaar.

 

 

4

Statuten:

De aanpassingen in het concept zijn goedgekeurd. Janine en Els maken het af.

Els maakt een concept voor het huishoudelijk reglement. Verzoek om na het lezen hiervan eventuele reacties via mail te geven, zodat bij de volgende vergadering het geheel afgerond kan worden.

5

Taakverdeling binnen MR.

Voor het moment zijn de taken verdeeld over de leden. Er moet een vervanger komen vanuit personeel SO voor Els. Volgend schooljaar opnieuw de taakverdeling bekijken.

6

KGMR, geen nieuws.

OPR: er zijn sollicitatieprocedures doorlopen voor een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe Directeur. Volgende vergadering meer nieuws hierover.

7

Rondvraag:

12 juli neemt Tonny afscheid, samen met Yvonne. Els vraagt na of het SO hier ook bij is.

Gert heeft de begroting bekeken en op dit moment hier geen vragen over. Wel belangrijk om de begroting te kunnen gaan vergelijken met de daadwerkelijk uitgegeven bedragen.

Vraag van Els of de agenda wat eerder doorgegeven kan worden.

19 juni volgende vergadering.

 Notulen MR vergadering 13 maart 2018

Aanwezig: Willeke Lageweg, Gert, Trudy, Raymond, Janine, André.

1

Opening vergadering door Gert. Mededeling van Willeke: Raymond heeft te weinig tijd om voor de Windroos, SO De Watertoren en VSO Maarland  alles goed te kunnen doen.  Primo heeft hem de keus voorgelegd om voor SO en VSO te werken òf voor de Windroos. De voorkeur van Raymond gaat uit naar onze school. Zowel bij SO als VSO de collega’s inmiddels gevraagd naar hun mening. Die is vooral positief. Dus per 1 augustus hebben we een directeur voor 5 dagen per week.

2

Notulen: Op de website van PRIMO staat aangegeven dat er na dit schooljaar plaatsen vrij komen in de KGMR. Aan André de vraag om dit in de gaten te houden.

Het budget voor de MR i9s onduidelijk. Er moet meer inzicht komen in de vaste uitgaven en hoogte van het bedrag zodat we kunnen gaan plannen         ( actie André)

3

Mededelingen:

Over het ruimtegebrek op onze school: In het zorgcentrum tegenover de Bres komen 2 lokalen vrij. Er zijn echter meer liefhebbers voor deze ruimte.

De gemeente komt kijken of er niet toch 2 units op het plein kunnen komen richting gebouw van de tafeltennis. Daar gaat onze voorkeur naar uit.

Ook is bij de gemeente aangegeven dat er parkeerproblemen zijn nu meer ouders hun kind zelf op komen halen. Dit zorgt regelmatig voor chaos.

4

Statuten: We hebben geen eigen statuten meer terug kunnen vinden en die zijn zeker in de afgelopen 4 jaar niet meer nagekeken. Els en Janine gaan hier samen mee aan de slag. Ook een huishoudelijk reglement moet er komen.

5

Punten uit ons activiteitenplan:

Begroting:

De begroting hebben we gekregen. Raymond heeft wat punten duidelijk gemaakt. Gert gaat hier nog naar kijken.

Verkiezing/ rooster van aftreden: Dit komt te staan in het nieuwe huishoudelijk reglement, nog te maken door Els en Janine.

De moeder van Benno Janssens heeft belangstelling voor de MR. Ze krijgt een uitnodiging voor de volgende vergadering.

Het activitetenplan is recent opgesteld. Dat blijft voorlopig ongewijzigd.

De begroting van de MR moet ook per kalenderjaar gaan lopen.

Ouderbijdrage: Els vraagt de administratie hiervan op bij Mieke/ Yvonne

 

6

KGMR: zie bij punt 2

OPR: Er zijn inmiddels advertenties geplaats voor het werven van een nieuwe directeur/bestuurder èn voor een nieuw samen te stellen Raad van toezicht.

De OPR heeft het ondersteuningsplan ter inzage. Op 26 maart is er vergadering.

7

Rondvraag:

Groep groen maakt met de leerlingen een brief over hondenpoep op de routen naar de gymzaal. Ze nemen het probleem van de verdwenen stoep ook mee.  Kees heeft de BOA hierover ook al gesproken.

MR notulen 22 januari 2018.

Aanwezig: Janine, André, Raymond, Marjan, Trudy, Gert, Els.


Notulen: Els

1

Opening door Gert. Trudy Carrot ( ouder ) is voor het eerst. Kort voorstel rondje.

2

Notulen, geen commentaar.

3

Mededelingen:

 Update over TLV tot 18 jaar. Leerlingen die nog mogelijkheden hebben onder nog een stukje verder te komen door extra onderwijs/stage krijgen kunnen in de toekomst ook nog in aanmerking komen voor een verlenging van de TLV. Ook staat er overleg met de gemeentes gepland hierover ( financiële betrokkenheid ) . Ook over hoge TLV’s  komt overleg met de gemeente. De kosten hiervoor zijn erg hoog en er wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing.

Iris van Dokkum is niet meer werkzaam op het VSO. Ze werkt op een andere PRIMO school. Haar taken zijn overgenomen door Sandra, Mike en Raymond.

4

De uitslag van het personeels tevredenheidsonderzoek komt uitgebreid aan de orde op 30-1 bij het VSO en op 5-2 bij het SO. Raymond heeft globaal  de uitslagen voorgelegd. Alle personeelsleden hebben de mail hierover gehad.

5

Alle mobiliteitsformulieren zijn binnen. De eerste gesprekken over de formatie staan gepland.

Raymond heeft een uit het jaarplan van het VSO laten zien wat de ontwikkelingen zijn wat betreft de aandachtspunten. Zoals bijvoorbeeld evaluatie van de ontwikkelingsperspectieven: die zijn in de werkfase.

6

KGMR: André is niet toegelaten tot de KGMR omdat er op dit moment geen plaats is. De notulen zijn openbaar, van belang om deze te lezen of er belnagrijke dingen in staan voor onze school.

Budget MR: Systeem moet worden veranderd, zodat de MR zelf beschikking krijgt over de bankrekening. Nu is het onduidelijk voor ons hoeveel geld er is, wat er van opgemaakt wordt. André gaat hier achteraan.

Els stopt volgend schooljaar als MR lid.

Volgende vergadering 13 maart.

 

 

Notulen MR vergadering 28 november 2017

Aanwezig: Gert, Raymond, Janine, André, Els. Marjan heeft zich afgemeld.


Notulen: Els

1

Opening door Gert.

2

Notulen 31 oktober: De informatie avonden op het VSO zijn nog niet interessant voor ouders van het SO. 

3

Mededelingen directie: De TLV’s worden dit jaar toch toegekend tot 20 jaar. Het speciale arrangement bleek niet werkbaar.

4

Het activiteitenplan is aangepast. Ook is de vergadering van 3 juli gewijzigd naar 19 juni. Raymond heeft de aanpassingen gedaan en inmiddels gemaild.

5

KGMR: André gaat ons vertegenwoordigen en als hij niet kan neemt Janine het waar.

OPR: Er spelen twee zaken, nl het nieuwe ondersteuningsplan dat gemaakt wordt en de vervanging van Kees van Wel die met pensioen gaat. Hierbij worden de OPR leden betrokken. Dit resulteert wel in extra vergaderingen.

Raymond gevraagd om ons in dit proces te ondersteunen met informatie.

6