U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren

Schoolgids SO De Watertoren

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de school. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Zoeken door de schoolgids

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord Brielle, september 2019 Geachte lezer, Graag willen wij u de nieuwe schoolgids van SO de Watertoren presenteren. Deze gids bevat belangrijke informatie voor...

Verder lezen

Missie en visie

Visie en missie SO De Watertoren biedt onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en is gericht op het aanleren van vaardigheden...

Verder lezen

Het klimaat van de school

Het klimaat van de school Het klimaat van SO de Watertoren is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. De...

Verder lezen

Toelating tot onze school

Toelating tot onze school SO de Watertoren is een regionale school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Als u overweegt uw kind...

Verder lezen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur SO de Watertoren valt onder het bestuur van de onderwijsgroep PRIMOvpr voor openbaar onderwijs. Het college van bestuur van deze...

Verder lezen

Het onderwijs

Individuele leerroutes OntwikkelingsPerspectief Plan ...

Verder lezen

Onze groepen (klassen)

Onze groepen (klassen) Anders dan in het reguliere onderwijs is het niet zo dat een leerling elk jaar overgaat naar een...

Verder lezen

Lestijden

Lestijden Voor alle groepen gelden dezelfde aanvangs- en eindtijden • Vanaf 8:30 uur is er toezicht op het schoolplein • Om 8:45 uur...

Verder lezen

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen Afwezigheid door ziekte, doktersbezoek etc. moet vòòr 8:30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven. Wanneer een leerling zonder bericht...

Verder lezen

Time-out

Time-out Soms kan een leerling door omstandigheden tijdelijk overbelast raken en daardoor moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. In deze situaties wordt veelal...

Verder lezen

Schorsing / verwijdering

Schorsing / Verwijdering Wanneer een leerling herhaaldelijk na corrigerend optreden van de leerkracht, gedragsregels overtreed of een ernstig vergrijp pleegt, kan...

Verder lezen

Vakantierooster

 Vakantierooster ...

Verder lezen

Verlofregelingen

Verlofregelingen Verlof buiten het vakantierooster wordt uitsluitend verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden waarmee wordt bedoeld: Omstandigheden die buiten...

Verder lezen

Studiedagen

Studiedagen SO de Watertoren heeft elk schooljaar een aantal studiedagen zodat wij als team gecoacht kunnen worden door (externe) professionals. Op...

Verder lezen

Kosten / ouderbijdrage

Kosten / Ouderbijdrage SO de Watertoren vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per schooljaar voor de kosten die niet in...

Verder lezen

Toetsen

Toetsen Gedurende de schoolcarrière van onze leerlingen worden verschillende toetsen en onderzoeken uitgevoerd als dat nodig is. Wij gebruiken daar onder...

Verder lezen

Zorgstructuur / Commissie voor de begeleiding

Zorgstructuur /Commissie voor de Begeleiding (CvB) De leerlingenzorg wordt op SO de Watertoren gecoördineerd door een Commissie voor de Begeleiding. Om...

Verder lezen

Veiligheid

Veiligheid Om voor de fysieke veiligheid van onze leerlingen en personeel te zorgen, werken wij samen met de gemeenten, wijkagenten, justitie,...

Verder lezen

Communicatie

Communicatie Goed contact tussen ouders en de leerkracht kan van doorslaggevend belang zijn voor de successen van een leerling. Als school...

Verder lezen

Nieuwsbrief en website

Nieuwsbrief en website Met enige regelmaat geven wij als school een nieuwsbrief uit waar alle bijzonderheden en komende activiteiten in vermeld...

Verder lezen

Privacy

Privacy Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen...

Verder lezen

Faciliteiten

Bewegingsonderwijs Zwemmen Logopedie Kinderoefentherapie ...

Verder lezen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Alle leerlingen hebben via de school een collectieve ongevallenverzekering, welke geldig is tijdens alle schoolactiviteiten en onderweg van en naar...

Verder lezen

Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens Afgelopen jaar namen er 10 leerlingen afscheid van het SO: -één leerling naar het VO Maerlant college VMBO support basis-niveau...

Verder lezen

Klachten / vertrouwenspersoon

Klachten / vertrouwenspersoon Veruit de meeste klachten omtrent de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders,...

Verder lezen

Disclaimer

Disclaimer Hoewel deze schoolgids met uiterste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Geplande data van vakanties, studiedagen...

Verder lezen